§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „RENAULT EASY CITY. DESIGN THE FUTURE” (zwanego dalej: „Konkursem”), w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu oraz sposób i tryb przyznawania Nagród w Konkursie.
2.
Celem Konkursu jest promocja zmian w przestrzeni miejskiej związanych z transportem, w tym miejskim transportem publicznym, polegająca m.in. na:
a) propagowaniu systemu przewozu małych grup na żądanie,
b) promocji elektromobilności,
c) rozwoju i integracji transportu dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych.
Idea i cele Konkursu zostały opisane w materiałach pomocniczych znajdujących się na stronie internetowej Konkursu, które zawierają m.in.:
a) opisy wyzwań stojących przed dużymi miastami,
b) trendy wyznaczające obecnie kierunki projektowe i wizje przyszłości usług mobilnych w obliczu wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym, zmianami klimatycznymi, ułatwieniami w podróżowaniu, z dostępnością i atrakcyjnością oraz z kosztami,
c) wizje transportu Drive the Future oraz informacje na temat EZ-GO (ekologicznego pojazdu wieloosobowego),
d) tzw. “persony” sylwetki przykładowych użytkowników miejsca przesiadkowego,
e) inspiracje, projekty referencyjne.
3.
Organizatorem Konkursu jest RENAULT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000121892, posiadająca NIP 5260205983, numer identyfikacyjny REGON 012580005 i kapitale zakładowym: 4.773.000,00 zł, (zwana dalej: „Organizatorem”)
4.
Partnerem Organizatora, odpowiedzialnym za przygotowanie techniczne Konkursu jest DON’T WORRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-210), przy ul. Kolejowej 45A lok. 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431288, posiadająca NIP 527-268-31-39, REGON 146278972, dalej zwana „Partnerem”, reprezentowana przez swojego komplementariusza, tj. DON’T WORRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-210) przy ul. Kolejowej 45A lok. 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428055, posiadająca NIP 527-268-10-05, REGON 146228201 i kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.
5.
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działania strony internetowej funkcjonującej pod adresem internetowym https://renaulteasycity.pl/, która to jest platformą komunikacyjną pomiędzy Organizatorem, Partnerem i Uczestnikami Konkursu oraz stanowi platformę do rejestrowania się Uczestników oraz zgłaszania przez nich zadań konkursowych (dalej: „Platforma”).
6.
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego przebiegu oraz o jego wynikach także na profilach Organizatora działających za pośrednictwem portali społecznościowych (m.in. portalu Instagram, działającym pod adresem internetowym: https://www/instagram.com, Facebook, działającym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com, Twitter, działającym pod adresem internetowym: https://www.twitter.com) oraz na stronie internetowej Organizatora działającej pod adresem https://www.renault.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.
Konkurs trwa od momentu inauguracji Konkursu w czasie Konferencji kick-off, co nastąpi w dniu 22 stycznia 2019 roku, do dnia 30 czerwca 2019 2019 roku, tj. do momentu ogłoszenia zwycięzców Konkursu w czasie gali zamykającej Konkurs. Zgłaszanie zadań konkursowych przez Uczestników możliwe będzie od dnia ogłoszenia startu Konkursu, tj. od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku do godz. 23:59.
8.
Organizator co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym wydarzeniem organizowanym w ramach Konkursu (Konferencja kick-off, Warsztaty, event zamykający Konkurs) za pośrednictwem Platformy wskaże dokładne miejsce i czas trwania takiego wydarzenia.
9.
Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook, Instagram, Twitter, czy też innego serwisu społecznościowego. Właściciele takich serwisów nie ponoszą odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
10.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

§2

Uczestnicy Konkursu

1.
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej: “Uczestnikami”, a każdy z osobna “Uczestnikiem”).
2.
Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany wyłącznie do indywidualnych Uczestników oraz do grup takich Uczestników przystępujących do Konkursu jako osoby fizyczne, bez względu na formę ich zatrudnienia i/lub bez względu na to, czy prowadzą oni działalność gospodarczą, zainteresowanych ochroną środowiska, rozwojem urbanistyki, zrównoważonej mobilności i architektury. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające doświadczenie w projektowaniu miejskich przestrzeni, a szczególnie architekci, projektanci, aktywiści i badacze miejscy, studenci wydziałów twórczych oraz studiów miejskich, jednak posiadanie doświadczenia w tych obszarach nie jest warunkiem obligatoryjnym udziału w Konkursie. Uczestnicy nie mogą występować w Konkursie pod marką i/lub firmą swojej działalności gospodarczej, organizacji, do których przynależą (np. fundacji, stowarzyszeń) i/lub osób prawnych (w tym także tych nieposiadających osobowości prawnej).
3.
Udział w Konkursie ma charakter nieodpłatny.
4.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Partnera, jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, powinowatych i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora oraz u Partnera na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem oraz Partnerem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§3

Zasady uczestnictwa

1.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz tych opisanych w § 2 powyżej, jest:
a) zarejestrowanie się przez Uczestnika na internetowej platformie konkursowej działającej pod adresem: https://renaulteasycity.pl/ (dalej: “Platforma”) i utworzenie przez niego swojego indywidualnego konta na tej Platformie,
b) zaakceptowanie warunków Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu oraz udzielenie przez Uczestnika niezbędnych zgód – Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu i dokonanie rejestracji na Platformie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane,
c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4 ustęp 1 Regulaminu.
2.
W ramach rejestracji, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Uczestnik zobowiązany będzie do podania następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) notka biograficzna (maks. 300 znaków).
3.
Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 6 Regulaminu. Zadania konkursowe nadsyłane po dacie, o której mowa w § 1 ust. 6 zdanie drugie lub też niespełniające wymagań opisanych w § 3 ustęp 1 powyżej, nie będą rozpoznawane, tj. nie będą rejestrowane na Platformie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 i 9 poniżej. Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na Platformie o przyczynach braku możliwości rejestracji zadania konkursowego.
4.
Uczestnicy w celu wykonania zadania konkursowego mogą współpracować z innymi osobami lub grupami osób tworząc zespoły (dalej: “Zespół” lub “Zespoły”). Zadanie konkursowe zgłaszane jest tylko przez jednego Uczestnika, ale w przypadku, gdy powołał on Zespół, zobowiązany jest on, przesyłając zadanie konkursowe, do podania imion i nazwisk wszystkich członków Zespołu. Uczestnik zgłaszający Zespół do udziału w Konkursie oświadcza, że został upoważniony przez pozostałych członków Zespołu do podania ich danych osobowych oraz, że członkowie Zespołu wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach opisanych w § 9 poniżej.
5.
Organizator zastrzega sobie możliwość, wykluczenia Uczestnika i/lub Zespół z Konkursu, na każdym etapie jego trwania, szczególności w sytuacji, gdy Uczestnik:
a) zawrze w formularzu zgłoszeniowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem,
b) zawrze w formularzu zgłoszeniowym dane niezgodne ze stanem faktycznym lub Regulaminem,
c) Uczestnik naruszy prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie oraz prawa pokrewne,
d) zawrze w formularzu zgłoszeniowym treści reklamowe dotyczące innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora,
e) nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Projektu i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie,
f) cofnie udzielone przez siebie zgody, o których mowa w Regulaminie.
6.
Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej mu na adres e-mail podany w czasie rejestracji.

§4

Zasady i przebieg Konkursu

1.
Konkurs składa się z jednego etapu, w ramach którego Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu projektu miejsca przesiadkowego do/z transportu publicznego, roweru i/lub innego środka transportu osobistego do/z ekologicznego pojazdu wieloosobowego Renault EZ-GO. Ponadto, zadanie konkursowe musi uwzględniać następujące wymagania:
a) projekt miejsca przesiadkowego musi być zintegrowany z usługami cyfrowymi,
b) projekt musi uwzględniać wyzwania przed jakimi stoją polskie miasta, opisane szczegółowo w materiałach konkursowych udostępnionych przez Organizatora Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem Platformy.
2.
Zadanie konkursowe (zwane także dalej: “Projektem”), oprócz wymogów, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi spełniać następujące wymagania techniczne, tj. musi ono składać się z 2 (dwóch) odrębnych części:
a) Część I – projekt miejsca przesiadkowego (praca tekstowo-graficzna), w formie od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) stron w formacie A3, w orientacji poziomej, zapisanych w formacie .pdf. Projekt ten musi zawierać:
I. plany w skali właściwej dla prezentowanej koncepcji i od jednego do trzech widoków z umieszczeniem na nich sylwetki ekologicznego pojazdu wieloosobowego EZ-GO,
II. nazwę (logo) Konkursu na każdej stronie pracy,
III. zwięzły opis projektu, do 2000 (dwa tysiące) znaków umieszczony bezpośrednio na planszy w minimalnym rozmiarze tekstu 9px – Uczestnik może wykorzystać w projekcie takie elementy graficzne jak wykresy, schematy, czy kolaże,
b) Część II – materiał filmowy lub animacja komputerowa prezentująca projekt i przedstawiająca koncepcję miejsca przesiadkowego, zapisana w formacie mp4, o czasie trwania maks. 2 (dwie) minuty, o maksymalnej wadze do 500 Mb.
3.
Zadanie konkursowe nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, pornograficznych, propagujących przemoc lub mogących naruszać dobra osobiste Organizatora, innych Uczestników, czy też osób lub podmiotów trzecich, jak również musi być ono zgodne z Regulaminem.
4.
Zadanie konkursowe musi być wytworem pracy wyłącznie Uczestnika i/lub Zespołu, tj. Uczestnik i/lub Zespół musi posiadać prawa autorskie do projektu. Przy realizacji Zadania Konkursowego Uczestnik i/lub Zespół może posłużyć się udostępnionymi mu przez Organizatora materiałami, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, lecz nie nabywa on do nich żadnych praw, w tym praw autorskich..
5.
Uczestnik może zgłosić tylko jedno zadanie konkursowe i być członkiem tylko jednego Zespołu.
6.
Zgłoszenie zadania konkursowego następuje poprzez przesłanie plików, które to składają się na to zadanie, do Organizatora, za pośrednictwem Platformy. Zadanie konkursowe może być zgłoszone wyłącznie za pośrednictwem Platformy. W przypadku Zespołu zadanie konkursowe może być zgłoszone tylko przez jednego członka Zespołu.
7.
Prace konkursowe po ich otrzymaniu przez Organizatora zostaną zakodowane i w formie zanonimizowanej zostaną przekazane Komisji Konkursowej.
8.
Prace konkursowe nie mogą zawierać danych (np. imion, nazwisk, pseudonimów, podpisów, całych wizerunków lub ich części, materiałów graficznych i innych), które pozwoliłyby na zidentyfikowanie Uczestnika lub członka Zespołu. Zadania konkursowe zostaną szczegółowo sprawdzone przez Organizatora pod względem spełnienia przez nich wymagań konkursowych i zgodności z Regulaminem. W przypadku, gdy takie elementy pojawią się w pracy konkursowej, Organizator wezwie Uczestnika, aby w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin poprawił zadanie konkursowe poprzez usunięcie elementów identyfikujących i ponownie przesłał to zadanie za pośrednictwem Platformy (Organizator tylko dla takich Uczestników otworzy w ramach Platformy możliwość ponownego przesłania pracy). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do: samodzielnego usunięcia takich elementów identyfikujących i skierowania zadania konkursowego do dalszych obrad oraz do sprawdzenia pracy także pod kątem innych ewentualnych zmian, które wykraczałyby poza usunięcie elementów identyfikujących. W przypadku stwierdzenia takich zmian w ponownie przesłanej pracy konkursowej, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
9.
Uczestnik przed dokonaniem zgłoszenia zadania konkursowego powinien sprawdzić jego kompletność i poprawność, ponieważ w momencie zarejestrowania zadania na Platformie nie istnieje możliwość poprawienia zadania (za wyjątkiem, o którym mowa w ust. 8 powyżej), tak w całości, jak i w części, a także zamiany, usunięcia, dodania dokumentów.
10.
10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@renaulteasycity.pl zawierającej informację o składanej przez niego rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która to pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§5

Warsztaty

1.
Każdy z Uczestników będzie mógł wziąć udział w bezpłatnej, jednodniowej konferencji, która zorganizowana zostanie w trakcie trwania Konkursu z inicjatywy Organizatora (dalej: Warsztaty). W trakcie Warsztatów Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach i ćwiczeniach wygłoszonych/przeprowadzonych przez specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje m.in. z zakresu urbanistyki, motoryzacji, architektury, zasad projektowania, ładu przestrzennego.
2.
Warsztaty odbędą się w dniu 22 lutego 2018 roku.
3.
Szczegółowy plan Warsztatów zostanie przedstawiony przez Organizatora za pośrednictwem Platformy, najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 roku.
4.
Warunkiem wzięcia udziału przez Uczestników jest ich wcześniejsza rejestracja na Warsztaty, która będzie możliwa za pośrednictwem Platformy.
5.
Liczba miejsc na Warsztaty jest ograniczona i wynosi 50 (pięćdziesiąt). O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail o pomyślnej rejestracji na Warsztaty. W przypadku Zespołów udział w Warsztatach może wziąć udział tylko 1 (jeden) Uczestnik, tj. ten który dokonał rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a-b powyżej.
6.
W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł wziąć udział w Warsztatach powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Organizator wówczas może powiadomić Uczestników, którzy znajdowali się na dalszych miejscach rejestracyjnych o możliwości wzięcia przez nich udziału w Warsztatach.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz miejsca Warsztatów, jak również zmianę osób prowadzących wykłady/ćwiczenia. O każdej takiej zmianie, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Platformy w formie ogólnego ogłoszenia lub postu.
8.
W związku z Warsztatami Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu, wyżywienia i noclegu. Jeśli Uczestnicy wyrażą chęć udziału w Warsztatach, to koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu, a także inne koszty, zobowiązani są ponieść we własnym zakresie.
9.
Zasady i sposób przeprowadzenia Warsztatów zostaną określone w Programie Warsztatów, który zostanie opublikowany na Platformie w formie ogólnodostępnego ogłoszenia lub postu, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed datą, o której mowa w ust. 2 powyżej.
10.
Organizator zastrzega, że przebieg Warsztatów zostanie zarejestrowany za pośrednictwem urządzeń zapisujących obraz i dźwięk, a następnie udostępniony Uczestnikom Konkursu w ramach działania Platformy, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia Warsztatów.
11.

Uczestnicy biorący udział w Warsztatach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego na nagraniu z Warsztatów, o którym mowa w ust. 10 powyżej oraz na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji opisanych w § 8 ust. 1 pkt 2 poniżej, a także w zakresie montażu i zestawiania tego wizerunku z innymi wizerunkami, artystycznymi wykonaniami, napisami, utworami oraz w celu rozpowszechniania go na Platformie.

§6

Komisja Konkursowa i wyłonienie zwycięzców

1.
Zadania konkursowe oceniać będzie siedmioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w której skład wchodzą:
a) Carré Vincent – przewodniczący komisji (Grupa Renault),
b) Wojciech Drzewiecki
c) Gajda Radosław,
d) Herman Krzysztof,
e) Kuciewicz Małgorzata,
f) Mościchowska Iga,
g) Wojciechowski Łukasz,
2.
W przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 1 powyżej (np. choroba, zdarzenie losowe), zostanie on zastąpiony przez panią Agatę Szczech (Dyrektor Komunikacji Terytorium East Renault Polska Sp. z o. o.).
3.
Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie m.in. nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu, ocena zadań konkursowych, wybór zwycięzców, przyznanie Nagród.
4.
Członkowie Komisji, członkowie ich rodzin (do piątego stopnia pokrewieństwa, co obejmuje także powinowatych) nie mogą brać udziału w Konkursie. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
5.
Komisja przy ocenianiu zadań konkursowych będzie brała pod uwagę kreatywność Uczestników, ich styl, sposób wykonania zadań konkursowych i zgodność zadania konkursowego z Regulaminem. Komisja będzie oceniała prace w odniesieniu do: przedstawienia w projekcie rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przez współczesnymi miastami zdefiniowanymi przez Organizatora w materiałach pomocniczych potencjalnych korzyściach dla mieszkańców z perspektywy indywidualnej, jak i wspólnoty mieszkańców miasta, przyjętej hierarchii zagadnień, możliwości praktycznego wprowadzenia proponowanych rozwiązań do przestrzeni miasta w okresie najbliższych 5 (pięciu) lat.
6.
Obrady Komisji są niejawne, decyzje podejmowane przez Komisję są ostateczne, nie podlegają żadnym zmianom, zaś Uczestnikom Konkursu nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
7.
Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu spośród wszystkich Uczestników, którzy prawidłowo przesłali zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w § 4, autorów 5 (pięciu) zadań konkursowych (dalej zwani: “Finalistami”), spośród których następnie wybrani zostaną zwycięzcy Konkursu.
8.
Prace konkursowe zostaną odkodowane przez Komisję Konkursową dopiero po dokonaniu przez nią wyboru Finalistów i podjęciu decyzji o przyznaniu Nagród.
9.
Informacja o wyłonieniu Finalistów zostanie zamieszczona na Platformie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych. Finaliści zostaną dodatkowo poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail o tym, że ich projekt został wybrany do udziału w finale.
10.
Każde zadanie konkursowe, które zostanie zakwalifikowane do finału zostanie zrecenzowane przez Komisję. Recencje finałowych prac (lub ich fragmenty) zostaną odczytane w trakcie eventu kończącego Konkurs, jak również zostaną one opublikowane na Platformie.
11.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w czasie uroczystego eventu kończącego Konkurs, który to event odbędzie się w czerwcu 2019 roku. Wszyscy Finaliści zobowiązani są do udziału w tym wydarzeniu. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z dojazdem i pobytem.

§7

Nagrody i zwycięzcy

1.
Spośród prac konkursowych Finalistów, o których mowa w § 6 ust. 7 powyżej, Komisja Konkursowa wybierze 3 (trzy) najlepsze prace, których autorom zostaną przyznane następujące Nagrody:
a) za zdobycie I miejsca – 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy),
b) za zdobycie II miejsca – 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych zero groszy),
c) za zdobycie III miejsca – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
2.
Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
3.
Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. W przypadku Zespołu, Nagrody są w takiej samej wysokości, ich wartość nie ulega zwiększeniu w oparciu o liczbę członków Zespołu.
4.
W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa.
5.
Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.
6.
W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na to aby, kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
7.
Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, zostaną wypłacone na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§8

Prawa autorskie

1.
Uczestnik Konkursu i/lub Zespół poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Projektu (tak do całości, jak i do poszczególnych części się na niego składających) oraz, że Projekt nie jest obciążony prawami osób trzecich,
b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publiczne posługiwanie się Projektem w nieograniczonej ilości egzemplarzy (zwana dalej: ,,Licencją”), z prawem dalszej sublicencji, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również marki Renault, na następujących polach eksploatacji:
I. wprowadzanie Projektu do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie go w pamięci tych urządzeń,
II rozpowszechnianie Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnienie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie za pośrednictwem:
  1. łącz telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet i telewizji, zarówno drogą kablową, jak i satelitarną, a także m.in. przez rozpowszechnianie ich za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com, portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com, na stronie internetowej Organizatora działającej pod adresem internetowym: https://www.renault.pl,
  2. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych,
III rozpowszechnianie Projektu w ramach działań związanych z realizacją i promocją Konkursu, a także w ramach działań mających na celu promocję marki Renault,
IV utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych, jak i analogowych, w tym techniką drukarską.
2.
Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje także prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Projektu. Licencja obejmuje także prawo zestawiania Projektu lub jego fragmentów z innymi Projektami, materiałami graficznymi, filmowymi, słownymi itd.
3.
Zwycięzca Konkursu oświadcza, iż w chwili odbioru przez niego Nagrody, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, przenosi on na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Projektu (tak do całości tego Projektu, jak i do poszczególnych jego części) na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, jak również, że udziela on Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Projektu, a w szczególności do dokonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Projektu oraz zezwala na zestawianie Projektu lub jego fragmentów z innymi Projektami, materiałami graficznymi, filmowymi, słownymi itd.
4.
Zwycięzca Konkursu oświadcza, iż w chwili przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu, zobowiązuje się do niewykonywania względem tego Projektu oraz poszczególnych części się na niego składających praw osobistych, w tym do nierealizowania swojego prawa do oznaczania tego Projektu swoim autorstwem i nie decydowania o pierwszej publikacji Projektu. Zwycięzca Konkursu zachowuje jednak prawo do wykorzystywania Projektu w swoim portfolio oraz do jego prezentacji jako swojego dorobku twórczego.
5.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-d powyżej swojego wizerunku utrwalonego w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnik zgadza się na publikację, jak również na dokonywanie zmian, modyfikacji, w tym retuszu i korzystania z tak zmienionych zdjęć we wskazanym zakresie (również w formie opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi zdjęciami lub innymi utworami).
6.
W przypadku, gdy Organizator będzie chciał wykorzystać Projekt na polach eksploatacji innych niż te wskazane w ust. 1 powyżej, Zwycięzca i Organizator zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę, w której określą takie dodatkowe pola eksploatacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw do Projektu na takich dodatkowych polach.
7.
Organizator zachowuje prawo do dalszych sublicencji oraz prawo do przeniesienia na inne podmioty autorskich praw majątkowych, które nabędzie na podstawie ust. 3 powyżej.
8.
Organizator jest uprawniony, ale nie zobowiązany do publikacji Projektów, które zostały zakwalifikowane do finału, a także do publikacji wybranych przez siebie Projektów, które to spełniają wymagania określone w Regulaminie. Projekty mogą zostać opublikowane w szczególności w Internecie, za pośrednictwem Platformy, strony internetowej Organizatora oraz na jego profilach na portalach społecznościowych, każdorazowo jednak z oznaczeniem ich autorstwa.
9.
Organizator zastrzega, że przebieg eventu zamykającego Konkurs zostanie zarejestrowany za pośrednictwem urządzeń zapisujących obraz i dźwięk.
10.
Finaliści biorący udział w evencie zamykającym Konkurs wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego na nagraniu, o którym mowa w ust. 12 powyżej oraz na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji opisanych w § 8 ust. 1 pkt 2 powyżej, a także w zakresie montażu i zestawiania tego wizerunku z innymi wizerunkami, artystycznymi wykonaniami, napisami i utworami.

§9

Przetwarzanie danych osobowych

1.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera swoich danych osobowych.
2.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator i Partner informują, że:
a) współadministratorami danych osobowych Uczestników są:
I. RENAULT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000121892, posiadająca NIP 5260205983, numer identyfikacyjny REGON 012580005. Spółka ta powołała Inspektora Danych Osobowych dostępnego pod adresem e-mai: renault.iod@renault.com.pl,
II. DON’T WORRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-210), przy ul. Kolejowej 45A lok. 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431288, posiadająca NIP 527-268-31-39, REGON 146278972, posiadająca adres e-mail do kontaktu: office@dontworry.com.pl,
zwani dalej: „Administratorami”. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w równym zakresie oraz wykonują wynikające z przepisów prawa obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wspólnie, każdorazowo podlegając solidarnej odpowiedzialności przed osobą, której dane dotyczą;
b) dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:
I. prawidłowego przeprowadzenia Konkursu “RENAULT EASY CITY. DESIGN THE FUTURE”, w tym wyłonienia zwycięzców tego Konkursu,
II. wydania Nagród uprawnionym zwycięzcom,
III. działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocji marki Renault,
IV. w celach podatkowo-księgowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie,
V. korzystania przez Organizatora z udzielonej przez Uczestników licencji/przeniesienia praw autorskich do Projektu,
VI. realizacji prawa Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestników;
c) podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie;
d) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratorów przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przez czas niezbędny dla korzystania przez Organizatora z udzielonej przez Uczestnika licencji lub przeniesionych na Organizatora autorskich praw majątkowych, a także przez czas konieczny dla obrony przez Administratorów przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
e) Administratorzy w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu mogą przekazać dane osobowe Uczestników innym podmiotom, np. administratorowi strony internetowej, w ramach której działa Platforma, a także pani Karolinie Szamałek-Kęder, prowadzącej działalność pod firmą Constans PR Karolina Szamałek-Kęder (al. Sikorskiego 9A/65-A, 02-758 Warszawa, NIP 953-119-05-70, REGON 016274759, e-mail: biuro@constanspr.com); podmioty te przetwarzają powierzone im dane osobowe na zlecenie Administratorów, tylko w zakresie i celach niezbędnych dla realizacji, komunikacji i promocji konkursu;
f) powierzone przez Uczestnika dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
g) każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
I. sprostowania,
II. poprawiania,
III. ograniczenia przetwarzania,
IV. przeniesienia,
V. złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratorów wskazany w lit. a powyżej. Administratorzy w terminie 30 (trzydziestu) dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzą złożony przez Uczestnika wniosek;
h) każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
i) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
j) dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej, jednakże Organizator może opublikować wyniki Konkursu i zwycięskie prace za pośrednictwem serwisów internetowych Facebook lub Instagram, co może wiązać się z koniecznością przesłania danych osobowych Uczestników.

§10

Reklamacje

1.
Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych Nagród lub związanych z przebiegiem Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
2.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym w § 10 pkt 1 powyżej terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.
Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację i data zarejestrowania wiadomości e-mail w systemie Organizatora.
4.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, jego adres e-mail, numer telefonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: RENAULT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 13 z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs RENAULT EASY CITY. DESIGN THE FUTURE – reklamacja” lub na adres e-mail: kontakt@renaulteasycity.pl.
5.
Reklamacje rozpatrywane będą przez powołany przez Organizatora trzyosobowy zespół reklamacyjny, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
6.
W razie odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§11

Odpowiedzialność

1.
Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonym do Konkursu Projektem lub jego elementami, ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, a także będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.
2.
W przypadku przesłania przez Uczestnika Konkursu zadania konkursowego zwierającego wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązuje się do posiadania nie budzącej wątpliwości zgody takiej osoby do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej w ramach i na potrzeby przeprowadzanego Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany wykazać fakt posiadania takiej zgody osoby trzeciej każdorazowo na wezwanie Organizatora.
3.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora i/lub Partnera związanymi z naruszeniem ich praw do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić do toczącego się postępowania, zwolnić Organizatora i/lub Partnera z odpowiedzialności i pokryć wszelkie ewentualne należności, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego.
4.
Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy lub za utrudniony dostęp do Platformy, powstały z przyczyn od nich niezależnych, pozostających poza ich kontrolą, a w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich, braku dostępu Uczestnika do Internetu, problemów technicznych lub wystąpienia innych przyczyn.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe funkcjonowanie sieci Internet niezależnego operatora, tzn. za wszelkie przypadki powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora m.in. za szybkość transferu danych, mogące wystąpić opóźnienia w publikacji zdjęć, przesłaniu prac konkursowych, problemy techniczne, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich konfiguracji, a także mogące wystąpić z tego tytułu różnice w czasie wyświetlania, przetwarzania zadania konkursowego. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zgłoszenie przez Uczestnika pracy konkursowej po upływie zastrzeżonego terminu lub niespełniające warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności niewskazania przez Uczestnika rachunku bankowego lub błędów w rachunku bankowym Uczestnika.

§12

Postanowienia końcowe

1.
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na Platformie.
2.
W wyniku zaistnienia ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Organizatora, a także do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie za pośrednictwem Platformy.
3.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystanie przez Organizatora Projektów lub ich poszczególnych części.
4.
Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
5.
Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia do Organizatora zapytania lub wniosku związanego z przebiegiem i tematyką Konkursu. Ma to na celu wyjaśnienie warunków i zasad działania Konkursu, w celu uniknięcia błędnej interpretacji postanowień Regulaminu.
6.

Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem Platformy. Odpowiedzi udzielane będą przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, zbiorczo na pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Q&A”. Organizator i Partner są uprawnieni do odmowy udzielenia informacji, jeżeli odpowiedzieć mogłaby stanowić naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków współpracy pomiędzy Organizatorem, a Partnerem oraz w innych, uzasadnionych interesem Organizatora lub Partnera przypadkach.