Uczestniku,
dziękujemy Ci za zainteresowanie naszym Konkursem „RENAULT EASY CITY. DESIGN THE FUTURE”. Przygotowaliśmy kilka informacji, które pomogą Ci lepiej poznać zasady funkcjonowania naszego serwisu oraz sposób i zakres przetwarzania przez nas powierzonych nam danych osobowych.

I. Informacje ogólne

1. Tożsamość Administratora

Administratorem udostępnianych przez Ciebie danych osobowych jest spółka Renault Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000121892, posiadająca NIP 5260205983, numer identyfikacyjny REGON 012580005 i kapitale zakładowym: 4.773.000,00 zł (dalej: „Administrator”).
Ilekroć w niniejszej Polityce pojawi się określenie ,,my”, to zawsze odnosić się to będzie do Administratora.

2. Kontakt z Administratorem

Jeśli masz do nas jakieś pytania w związku z przetwarzaniem danych, masz jakieś wątpliwości, coś Cię niepokoi lub martwi – napisz do nas. Możesz się z nami skontaktować:
a) listownie – na adres: ul. Marynarska 13, Warszawa (02-674),

b) e-mailowo – na adres e-mail: kontakt@renaulteasycity.pl.

3. Dane osobowe – jak i po co je zbieramy?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej, którą można określić na podstawie takich danych jak np. jej imię i nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Jako organizator Konkursu zbieramy tylko te dane osobowe, które są konieczne do jego prawidłowego przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców. Zgodnie z Regulaminem Konkursu zbieramy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane, jakie przekażesz nam w swojej notce biograficznej.
Jeśli na naszej stronie pojawią się linki do innych stron internetowych, to pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych innych stronach internetowych zasady przetwarzania danych osobowych. Zachęcamy Cię do tego, abyś po przejściu na taką stronę internetową zapoznał się  polityką prywatności lub innymi określonymi na nich zasadami dotyczącymi funkcjonowania takich serwisów.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w następujących celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców tego Konkursu,
b) wydania nagród uprawnionym zwycięzcom,
c) działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocji marki Administratora,
d) w celach podatkowo-księgowych powstałych w związku z przyznaniem nagród w Konkursie,
e) korzystania przez Administratora z udzielonej przez Uczestników licencji/przeniesienia praw autorskich do Projektu, w tym także realizacji prawa Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestników.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
W każdym przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Po wycofaniu tej zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego wcześniej wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

III. Odbiorcy Twoich danych osobowych / kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać przez nas powierzone podmiotom, które z nami współpracują w związku z organizacją Konkursu. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych, na mocy której podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w zakresie celów wyraźnie przez nas określonych. Podmioty te nie mogą i nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych dla realizacji własnych celów.
W związku z organizacją Konkursu i zapewnieniem jego prawidłowego przebiegu Twoje dane osobowe udostępnimy takim podmiotom jak:
1. DON’T WORRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – jest to nasz partner, z którym wspólnie czuwamy nad tym, by Konkurs został przeprowadzony prawidłowo,
2. pani Karolina Szamałek-Kęder, prowadząca działalność pod firmą Constans PR Karolina Szamałek-Kęder – zapewnia obsługą PR Konkursu,
3. administrator strony internetowej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej odrębnej, wyraźnej zgody.

IV. Czas przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. II Polityki. Niemniej jednak:
a) w przypadku przetwarzania danych w celu organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród – przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także przez okres niezbędny dla rozpoznania ewentualnych reklamacji i wymagany przepisami prawa (obowiązki księgowe i podatkowe),
b) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania przez Ciebie zgody, będziemy mogli nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będą przepisy prawa (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
Zawsze jednak będziemy dążyć do tego, by Twoje dane były przetwarzane przez nas tylko przez konieczny czas, który jest niezbędny do zrealizowania określonych celów lub wywiązania się z określonych obowiązków.

V. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, to w związku z tym przysługują Ci liczne uprawnienia, tj.:
a) Prawo dostępu do danych osobowych
W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z pytaniem, czy i jeśli tak, to jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, komu je powierzyliśmy i jak długo będziemy je przetwarzać.
b) Prawo do sprostowania, poprawiania danych osobowych
Jeśli poweźmiesz wiadomość, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są błędne, niepełne, nieaktualne, to możesz zwrócić się do nas w każdym czasie z prośbą o ich sprostowanie lub poprawienie.
c) Prawo do uzyskania kopii danych
Masz prawo uzyskać od nas kopię przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Wydamy Ci ją w formacie, który będziesz mógł łatwo odczytać. Pierwsza kopia danych jest zawsze darmowa. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania takiej kopii.
d) Prawo do usunięcia danych
W każdym czasie możesz zażądać usunięcia przez nas swoich danych osobowych, a w szczególności gdy:
I. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
II. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,
III. stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,
IV. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
V. wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tak udzielonej zgody.
We wszystkich tych przypadkach, Twoje dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Musisz jednak wiedzieć, że mamy prawo odmówić spełnienia Twojego żądania, gdy:
I. dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne do tego, abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
II. dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumieć należy takie oznaczenie Twoich danych osobowych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania powierzonych nam Twoich osobowych w sytuacji, gdy:
I. kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,
II. gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów i będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,
III. stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał abyśmy zachowali je w naszych systemach, ponieważ uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,
IV. zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.
Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze zostaniesz o tym przez nas poinformowany.
a) Prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych
Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania lub gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego żądania.
b) Prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych
W przypadku gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.
c) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem, posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Zautomatyzowane przetwarzanie danych, profilowanie

W ramach prowadzonej przez nas działalności będziemy przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany w ramach naszych systemów informatycznych (np. w celu przyjęcia Twojej pracy konkursowej). Nie będziemy jednak profilować Twoich danych.

VII. Cookies

Nasza strona wykorzystuje piliki cookies, które mają na celu dostosowanie zawartości strony do Twoich preferencji, optymalizacji korzystania ze strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie Twojego urządzenia końcowego, tworzenia statystyk i utrzymania sesji. W każdym czasie możesz zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ustawienia te, w zależności od rodzaju przeglądarki lub Twoich preferencji, mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w instrukcjach i ustawieniach dotyczących danej przeglądarki. Zmiana ustawień przeglądarki oznacza brak Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych i w przyszłości uniemożliwi nam przechowywanie danych w Twoim urządzeniu.
Pliki cookies, które są przechowywane w Twoim urządzeniu nie powodują jego zmian konfiguracyjnych. Zmiana ustawień przeglądarki może jednak powodować utrudnienia w działaniu strony, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

VIII. Zmiany w Polityce Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 22 lutego 2019 roku.